เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 70

Yesterday 253

Week 556

Month 4805

All 152354

Currently are 71 guests and no members online

29468113 1911800488890225 6154888030895950054 n

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ในพื้นที่ขายแดนจังหวัดจันทบุรี"

    การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนโป่งนํ้าร้อนวิทยาคม โรงเรียนสอยดาววิทยา โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร โรงเรียนเครือหวายวิทยา โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงเรียน แก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน เข้าร่วมรับพิงการ อบรมเซิงปฏิบัติการ โดยจัดขึ้นในระหว่าง ในวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านนี้ โดยตรงมาให้ความรู้แก่คณะครู ได้แก่ ท่านวิทยากร ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร นักวิชาการ  ท่านกัญญา รัฒนถาวร รองหัวหน้า หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและ ท่านดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเรื่องหลักแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร สู่หลักสูตรในศตวรรษที่ 21

2.เพื่อสร้างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จ.จันทบุรี

3.เพื่อเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติสู่มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

29425357 1911799572223650 2957106024250172528 n

29425677 1911798868890387 7634444919929058153 n

29432493 1911800782223529 4313299336822905382 n

29468505 1911799212223686 2613401935881219692 n

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17