เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 70

Yesterday 253

Week 556

Month 4805

All 152354

Currently are 68 guests and no members online

head16

นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 เป็นประธานเปิด
การฝึกอบรมโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบท อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโด้อนุมัติโครงการ แกนนาเยาวชนการเรยนรู้ในศตวรรษท ๒๑ ภายใต้แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะบูรณาการร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑- ๑๘ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เขียงใหม่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลัก และได้จัดประขุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเมือวันที ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเขียงใหม่ เพื่อสร้าง ความเข้าใจและระดมความคิดเห็น หาข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน'ในทิศทางและเป็าหมาย เดียวกัน
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงได้กำหนดจัดโครงการ "แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรของกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างอัตลักษณ์และการเขียนเรื่องราวอัตลักษณ์ ตนเอง การขยายผลต่อยอดและเทคนิคการประขาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ชุมชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำเยาวขนของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเยาวชนได้นำทักษะไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ของท้องถิ่น รวมทั้ง ครูและชุมชนได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้รับเกียรติจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ๓ ชุมชนมาจัดแสดงนิทรรศการที่ แสดงถึงอัดลักษณ์ชุมขน อันทรงคุณค่า ได้แก่ ชุมชนปากนํ้าประแสร์ จังหวัดระยอง ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด
สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้ ประกอบด้วยคุณครูและนักเรียน จำนวน ๑๒๖ คนจาก ๖ สถานศึกษาใน ๖ ชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของ ๔ จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดขลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดังนี้
๑. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี ชุมชนบ้านปีกใหญ่
๒. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง ชุมชนปากนํ้าประแสร์
๓. โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ชุมชนสะพานราษฎร์ (ถนนยมจินดา)
๔. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ชุมชนบางสระเก้า
๕. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี ชุมชนตะปอนใหญ่
๖. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชุมชนบ้านนํ้าเชี่ยว

 


flickr sesa17

myFlickr