headedKreriwet   
             นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการเปิดบ้านคีรีเวสฯ โดยมีนางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนักเรียน ให้การต้อนรับและพาชมตามซุ้มนิทรรศการต่างๆ
 
        การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

flickr sesa17

myFlickr