headThamai      

                            นายสุรชาติ  มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการบริการจัดการโรงเรียน
โดยมีนาย นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล และคณะครู ให้ การต้อนรับ 

flickr sesa17

myFlickr