เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 398

Yesterday 557

Week 1653

Month 3910

All 107834

Currently are 31 guests and no members online

 hhh


        นายสุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม 17 เป็นประธานในพิธิเปิด นิทรรศการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้สู่  Thailand 4.0
"21st Century School รวมพคนศตวรรษที่ 21  " เมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2561
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
         โดยมีนายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ผอ.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกกรมในคร้ังนี้  เป็นไปตามแนว
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการจัดการศึกษาในยุค   Thailand 4.0 มีหลักการสร้างคนในมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้วยการเน้นการวิเคราะห์เป็นหลัก เป็นการพัฒนาแระเทศให้มีความทันสมัยมีรายได้มากขึ้นและวก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและสามารถติดต่อการค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย
 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน ภายใต้แนวความคิด รวมพคนศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประกอบด้วย
1)หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัฒนกรรม
2)นวัตกรรมหรือผลผลิตจากการเรียนรู้ การค้นคว้าอิสระ  Independent Study :IS
3) ตลาดนัดชุมนุมวิชาการ 
4)การฝึกประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพ  Caree Experience 
5)โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6)กิจกรรม สะเต็มศึกษา  (STEM Education)
7)โลกอาชีพและสาธิตการประกอบอาชีพ 
8)แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ
9)การแสดงของชุมชนวงอังกะลุงกาญจนาภิเษก 
10)เวทีคนปล่อยของ โดยทีมงานทูบีนัมเบอร์วัน

flickr sesa17

myFlickr