เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 124 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 119

Yesterday 270

Week 675

Month 4439

All 145398

Currently are 33 guests and no members online

 hhh


        นายสุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม 17 เป็นประธานในพิธิเปิด นิทรรศการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้สู่  Thailand 4.0
"21st Century School รวมพคนศตวรรษที่ 21  " เมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2561
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
         โดยมีนายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ผอ.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกกรมในคร้ังนี้  เป็นไปตามแนว
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการจัดการศึกษาในยุค   Thailand 4.0 มีหลักการสร้างคนในมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้วยการเน้นการวิเคราะห์เป็นหลัก เป็นการพัฒนาแระเทศให้มีความทันสมัยมีรายได้มากขึ้นและวก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและสามารถติดต่อการค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย
 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน ภายใต้แนวความคิด รวมพคนศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประกอบด้วย
1)หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัฒนกรรม
2)นวัตกรรมหรือผลผลิตจากการเรียนรู้ การค้นคว้าอิสระ  Independent Study :IS
3) ตลาดนัดชุมนุมวิชาการ 
4)การฝึกประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพ  Caree Experience 
5)โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6)กิจกรรม สะเต็มศึกษา  (STEM Education)
7)โลกอาชีพและสาธิตการประกอบอาชีพ 
8)แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ
9)การแสดงของชุมชนวงอังกะลุงกาญจนาภิเษก 
10)เวทีคนปล่อยของ โดยทีมงานทูบีนัมเบอร์วัน

flickr sesa17

myFlickr