hhh


        นายสุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม 17 เป็นประธานในพิธิเปิด นิทรรศการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้สู่  Thailand 4.0
"21st Century School รวมพคนศตวรรษที่ 21  " เมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2561
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
         โดยมีนายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ผอ.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกกรมในคร้ังนี้  เป็นไปตามแนว
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการจัดการศึกษาในยุค   Thailand 4.0 มีหลักการสร้างคนในมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้วยการเน้นการวิเคราะห์เป็นหลัก เป็นการพัฒนาแระเทศให้มีความทันสมัยมีรายได้มากขึ้นและวก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและสามารถติดต่อการค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย
 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน ภายใต้แนวความคิด รวมพคนศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประกอบด้วย
1)หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัฒนกรรม
2)นวัตกรรมหรือผลผลิตจากการเรียนรู้ การค้นคว้าอิสระ  Independent Study :IS
3) ตลาดนัดชุมนุมวิชาการ 
4)การฝึกประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพ  Caree Experience 
5)โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6)กิจกรรม สะเต็มศึกษา  (STEM Education)
7)โลกอาชีพและสาธิตการประกอบอาชีพ 
8)แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ
9)การแสดงของชุมชนวงอังกะลุงกาญจนาภิเษก 
10)เวทีคนปล่อยของ โดยทีมงานทูบีนัมเบอร์วัน

flickr sesa17

myFlickr