MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สพม.17

 IMG 6108re

นายสรุชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. 17 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระว่าง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยในความร่วมมือนี้ ประกอบด้วย

๑.โรงเรียนบางกะจะ
๒.โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
๓.โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
๔.โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
๕.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
๖.โรงเรียนตกพรมวิทยาคม
๗.โรงเรียนบ่่อวิทยาคาร
๘.โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
๙.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
๑๐.โรงเรียนคลองพลูวิทยาคม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒.จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓.ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการของศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก
๔.แลกเปลี่นรเรียนรู้ ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.ส่งเสริม สนันสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบนิเทศ เพื่อพัฒนางานบริหารตามโครงสร้าง และให้ขวัญกำลังใจ
แก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖.ดำเนินการตามนโยบายหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

flickr sesa17

myFlickr