IMG 6108re

นายสรุชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. 17 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระว่าง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยในความร่วมมือนี้ ประกอบด้วย

๑.โรงเรียนบางกะจะ
๒.โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
๓.โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
๔.โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
๕.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
๖.โรงเรียนตกพรมวิทยาคม
๗.โรงเรียนบ่่อวิทยาคาร
๘.โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
๙.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
๑๐.โรงเรียนคลองพลูวิทยาคม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒.จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓.ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการของศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก
๔.แลกเปลี่นรเรียนรู้ ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.ส่งเสริม สนันสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบนิเทศ เพื่อพัฒนางานบริหารตามโครงสร้าง และให้ขวัญกำลังใจ
แก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๖.ดำเนินการตามนโยบายหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

flickr sesa17

myFlickr