โครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ffff  ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดตราด จัดโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด โดยมีนาย สุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม. 17 เป็นประธานในการเปิดการแสดงรอบกองไฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของลูกเสือเนตรนารี
ตลอดจนผู้บริหารและคณะครู

 

flickr sesa17

myFlickr