"'งานวิชาการสัมพันธ์ 60" ประจำปีการศึกษา 2560

resize IMG 5634

      นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 เป็นประธานในพิธีเปิด "'งานวิชาการสัมพันธ์ 60" ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560  โดยมีนายมานพ บุญสมพงษ์
ผอ.โรง้รียนแหลมงอบวิทนาคมเป็นผู้กล่าวรายงาน  งานวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆในเชิงวิชาการ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาและในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
        1. การจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

        2. นิทรรศการผลงงานและรางวัลของโรงเรียน ผลงานของครู ผลงานนักเรียน

       3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

      4. กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงสตริง

      5.กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน

       6.กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและอาหารของนักเรียน

 

 

flickr sesa17

myFlickr