rsz img 5438

  นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี และโรงเรียนศรียานุสรณ์  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  โดยมี นายวิลิศ สกุลรัตน์  ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี และ นายประชง วัฒนชัย  ผอ.โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
ในการต้อนรับ

 

flickr sesa17

myFlickr