IMG 1116

               นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ตลาดประชารัฐวัฒนธรรม "งานร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณสืบสานตำนานพุทรา ๑๐๐ ปี ที่แหลมสิงห์"
ซึง่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธนวาคม 2560 ที่ผ่านมา และมีนักเรียนจากโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
โรงเรียนมรสังกัด สพม. 17 เข้าร่วมกิจกรรมในพิธิเปิด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทูรัช ศรีนาม เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้
ภายในงานมีการออกร้าน ให้ชาวบ้านในพื้นที่นำขนม และอาหารพื้นบ้านโบราณมาออกร้านจำหน่าย เช่น ขนมข้าวต้มมัด ขนมควยลิง
เส้นจันท์ผัดปู ขนมลืมกลืน ขนมบ้าบิ่น เป็นต้น และอีกมายมายมาจัดจำหน่าย

 

flickr sesa17

myFlickr