IMG 9836

 

      นายพิทยุตก์ กงกุล รองผอ.สพม. 17 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.17 เข้าร่วมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

    โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ คือ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์  นายฐาปญัฐ  อุดรศรี และ ปปช. ประจำจังหวัดจันทบุรี   ซึ่งการประเมินจะเป็นการประเมินตามแบบ  IIT  (Internal Integrity & Tranaparency Acssessment)  เป็นการประเมินบุลหรในสังกัด และ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยฝช้แบบสำพรวจ  EIT  (External Intergrity & Transparency Assessment)  โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๐ โรงเรียน

IMG 9869

IMG 9919

IMG 9928