นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม. 17 ได้เป็นประธาน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมพ.17  วันที่ 14 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่   3 ในยุทธศาสตร์ที่ 4   ข้อ  5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมจาก นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม. 29 และ นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช เป็นวิทยากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ให้การอบรม โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 90 คน ตามเป้าหมาย

ภาพบรรยายกาศในการอบรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมพ.17

myFlickr