ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขต

                  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
    เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

download pdf