เมนูเผยแพร่ข้อมูล

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 1

Yesterday 211

Week 1208

Month 3951

All 241010

Currently are 15 guests and no members online

เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทำในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

(ว17/2552)

----------------------------------------

Fแบบ ก.ค.ศ.1 จำนวน 4 เล่ม

        ภาคผนวก แนบเอกสาร ดังนี้

     1. สำเนา ก.พ.7 ฉบับเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง ,

       2. คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

     3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมทรานสคริปท์ ทั้งวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท

       4. หนังสือขออนุญาตลาศึกษาต่อ

     5. หนังสือ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ

       6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

             È เอกสารข้อ 2 - 6 เจ้าตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือตัวเอง È

F แบบ ก.ค.ศ.2   จำนวน 4 เล่ม

Fแบบ ก.ค.ศ. 3   จำนวน 4 เล่ม

          Qต้องรายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตามหัวข้อที่ระบุ ให้ชัดเจนQ

 

 

เนื้อหาใกล้เคียง

––การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ––