ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพม.17

           ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขตฯ