เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 11

Yesterday 256

Week 2547

Month 10188

All 122310

Currently are 16 guests and no members online

การใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560


......เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ฯ เลื่อนชั้น ตามลำดับปีการศึกษาจนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามคำสั่ง และตัวชี้วัดฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

Download ไฟล์เอกสารฉบับปรุงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

3. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

6. คำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

7. ประกาศเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Power point เอกสารชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

1. ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

2. ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

4. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคบังคับ

5. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

การเทียบเคียงตัวชี้วัด

1. การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

เอกสารการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21