ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17

เรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การษึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้