ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17 เรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 9
ผลการคัดเลือก Best of the Best จากงาน “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.๑๗ สู่วิถีคุณภาพ : Success Story Symposium SESA 17 :S-S-S-S 2017” เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 200
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 43
PowerPoint & DVD การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทีม Smart Trainers Sesa17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 136
เล่มแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 385
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 300
Power point การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 237
ภาพรวมผลคะแนน O-NET สพม. 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 1753
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Nat ฮิต: 340
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 285