เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 121 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 5

Yesterday 270

Week 561

Month 4325

All 145284

Currently are 20 guests and no members online

         การจัดอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก  ของหน่วยงานของรัฐ   
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น 
      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานรัฐเป็นแนวทางเดียวกัน
จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

เอกสารข้อมูล