ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 11
ระเบียบการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 17
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 26
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User ฮิต: 12
ประกาศโรงเรียนเกาะช้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง เขียนโดย Super User ฮิต: 69
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 22
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 55
คำสั่งมอบอำนาจ (สพฐ.) 24 สิงหาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 186
ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และพยาธิวิทยา เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 46
สรุป จำนวนโครงการที่ีมีวงเงินจัดหาสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 43