กลุ่มพัฒนาบุคลากร

  • โทรศัพท์: 085-3883597
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ