ผลงานที่ ๑ ชื่อรางวัล “เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑” การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

boysct
ผลงานที่ ๑ ชื่อรางวัล “เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑”
ชื่อผลงาน “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาลูกเสือดีเด่น
 (เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑)”
………………………………………………
 
๑. สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน นอกจากนี้จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยนั้น นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ แล้วหลักสูตรยังได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในโครงสร้างด้วยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ในการพัฒนาองค์รวมของการเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคมให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งพัฒนาคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหาเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่รวมถึงการมุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รู้สิทธิหน้าที่ของตนเองกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในคุณภาพชีวิตที่แตกต่างนำไปสู่พื้นฐานการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย กระตุ้นให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๙ โรงเรียน จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 
๒. วิธีดำเนินการ
 การเตรียมการ
            ผู้รายงานได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านลูกเสือ-เนตรนารี
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เริ่มโดยการริเริ่มก่อตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ที่เป็นรูปธรรม มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ กำหนดแผนงานโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ต้องผ่านการอบรมบังคับบัญชาขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรีให้มีความพร้อมสำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดและระดับชาติ  สร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี  มีความรักและหวงแหน ช่วยกันธำรงรักษาค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี และใช้อย่างรู้คุณค่า มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างลูกเสือ-เนตรนารี  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและในจังหวัด โดยการเข้าค่ายลูกเสือร่วมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน อำเภอและการชุมนุมลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันสามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือและพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จนได้รับคัดเลือกให้เป็นค่ายลูกเสือดีเด่น ๑ ใน ๑๐ ของประเทศไทย จนส่งผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ และเมื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๗ ด้วยข้อบังคับของพระราชบัญญัติคณะลูกเสือแห่งชาติ ไม่ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถจัดตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาได้ จำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านลูกเสือ-เนตรนารี  ประกอบกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียน  จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน  โดยพิจารณาถึงความพร้อมของโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  ตลอดจนถึงความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยการเสนอของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้มอบหมายให้ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เป็นศูนย์ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เพื่อให้มีกระบวนการ  ดำเนินงานทางลูกเสือ-เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง
 การดำเนินงาน
            ๑. จัดตั้งศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
            ๒. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภายในศูนย์
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ และบุคลากรภายนอก
 ๓. กำหนดนโยบาย แผนพัฒนา และระบบการบริหารกิจการลูกเสือ ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
            ๔. จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ ฯ ดำเนินการ
            ๕. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดำเนินการส่งเสริมโรงเรียน
ทุกโรงเรียน ในสังกัดจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่กำหนดโดยมีกระบวนการ ดังนี้
      ๕.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน
                ๕.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                      ๕.๒.๑ ด้านลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีการแต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบ และปฏิบัติตนตาม
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างสม่ำเสมอ
                      ๕.๒.๒ ด้านผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ มีแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือพร้อมบริหารงานในกองลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
                      ๕.๒.๓ ด้านผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ
                      ๕.๒.๔ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสาฯ โดยใช้กระบวนการของลูกเสือ
            การประเมินผล
            ๑. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน  และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี อย่างสม่ำเสมอ
            ๒. ประชุมและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ฯ
            ๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลถอดประสบการณ์โรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
๓. ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
            ผู้รายงานได้นำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จนประสบผลสำเร็จมาพัฒนาต่อยอดโดยดำเนินการกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนท่าใหม่
“พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล” ดังนี้
                ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖
                ๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน
๘๐ คน  งบประมาณ  ๒๒๔,๔๐๐ บาท (เป็นงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  และจากผู้เข้ารับการรับการอบรม)
                  ผลการดำเนินงาน
                    ๑.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย  วัตถุประสงค์ สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนได้
             ๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีและมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น
                    ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่  เป็นประจำทุกปีการศึกษา เป็นการจัดที่มุ่งเน้นให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตามคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ ได้แก่ การทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
                    ๑.๔ กำกับ  ติดตามให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง
                ๒. โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  เป็นโครงการบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา
จำนวน ๙๐  คน (งบสนับสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท)
                    ผลการดำเนินงาน
          ๒.๑ ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
          ๒.๒ ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
          ๒.๓ ลูกเสือ-เนตรนารีรู้จักรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                ๓. โครงการคืนรากแก้วสู่ดิน พิทักษ์ถิ่นลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษา ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทยและถวายเป็นพระกุศล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล” และประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปีลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ปลูกต้นไม้ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ลูกเสือ-เนตรนารี  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จำนวน ๓๐๐ คน  (งบประมาณจากสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต ๑๗ จำนวน
๑๐,๐๐๐ บาท)
                      ผลการดำเนินงาน
                    ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้  และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
                ๔. โครงการอบรมหลักสูตรขยายผลอาสาสมัคร ไซเบอร์ สเกาต์ (Cyber Scout) เป็นโครงการลูกเสือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นข้อมูลจากเหตุการณ์
อันเป็นผลการกระทำให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รวมไปถึงการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม  มีจริยธรรมและศีลธรรมอันดีในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  รวมไปถึงการกระทำที่ผิดต่อคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนอาชญากรรมต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
                    ผลการดำเนินงาน
                    ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม  และสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ
                ๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “การจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี  วางแนวทางในการจัดกิจกรรมได้ตามเกณฑ์การประเมินลูกเสือในสถานศึกษาและจัดทำแผนดำเนินการฝึกอบรมให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  จำนวน ๕๕๐ คน  (งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจำนวน  ๑๐๗,๐๕๐ บาท)
                    ผลการดำเนินงาน
                    มีการวางแผนการจัดกิจกรรมได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือในโรงเรียนและจัดทำแผนดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ
                ๖. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ  (ประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี  ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเรื่องความมีระเบียบวินัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดส่งหลักเกณฑ์การประกวดไปยังโรงเรียน เพื่อคัดเลือก ลูกเสือ-เนตรนารี  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด  ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศณ สนามศุภชลาสัย  สน ามกีฬาแห่งชาติ  (งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จำนวน ๑๒,๕๔๐บาท)  ลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
ในระดับประเทศ
                 ผลการดำเนินงาน
                 กองเนตรนารีโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ในระดับประเทศ
                ๗. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๗๒ คน  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗)  ผู้เข้ารับการอบรมจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จำนวน ๔๖ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ จำนวน ๒ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จำนวน ๒ คน สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน ๗ คน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอท่าใหม่ จำนวน ๗ คน ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอมะขาม จำนวน ๔ คน และชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอแก่งหางแมว จำนวน ๔ คน
                ๘. โครงการกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยและด้านคุ้มกันภัยจากสารเสพติดเพื่อสร้างอาสาสมัครกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๑๗ จำนวน ๑๒๐ คน (งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
                นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย เช่น มีการจัดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ การอบรมลูกเสือจราจร ส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชน และสังคมอาทิเช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน รณรงค์เกี่ยวกับการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
            จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ในส่วนของการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ดังนี้
            ๑. ผลต่อลูกเสือ
                ๑.๑ ลูกเสือมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา
                ๑.๒ ลูกเสือมีทักษะความสามารถในการทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
                ๑.๓ พัฒนาลูกเสือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม กิจกรรมลูกเสือช่วยพัฒนาเยาวชนทั้งทางการ สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
                ๑.๔ การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ครบ ๕ ประการ
                      ๑.๔.๑ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
                      ๑.๔.๒ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
                      ๑.๔.๓ รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
                      ๑.๔.๔ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
                      ๑.๔.๕ รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
            ๒. ต่อโรงเรียน
                ๒.๑ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมของผู้เรียนให้มี ระเบียบวินัยจากการนำระบบลูกเสือมาใช้ในโรงเรียน เป็นการสร้างผู้นำ ระบบหมู่ การทำงาน
เป็นทีมมากกว่าการลงโทษ
                ๒.๒ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายกิจการลูกเสืออย่างกว้างขวาง
                ๒.๓ โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาลูกเสือกับกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
                ๒.๔ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
ทุกขั้นตอนดังนี้
                      ๒.๔.๑ มีส่วนร่วมในการวางแผน รวมถึงการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้ตลอดจนการติดตามประเมินผล
                      ๒.๔.๒ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
                      ๒.๔.๓ มีส่วนร่วมในการประเมินและสรุปผล
            ๓. ต่อสังคม
                ๓.๑ สังคมสงบสุข เมื่อสมาชิกมีวินัย มีการช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์และ
คำปฏิญาณของลูกเสือ
                ๓.๒ เกิดสังคมเอื้ออาทร ลูกเสือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
           ๔. ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
                ๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑
                ๔.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ นำระบบลูกเสือมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ อย่างต่อเนื่อง
๔. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ กำหนดให้มีแผนการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด  ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
            ๑. การวางแผนในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางลูกเสือ โดยการจัดรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกองลูกเสือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ให้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศทางลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ซึ่งตามพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ ไม่กำหนดให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
            ๒. ดำเนินการผลักดันให้มีผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และเขต ๒
            ๓. มีแผนพัฒนาการจัดงานชุมนุมลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับจังหวัดร่วมกันปีละ ๑ ครั้ง
            ๔. มีแผนการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือปีละ ๒ รุ่น โดยกำหนดเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ๑ รุ่น และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ๑ รุ่น
            ๕. มีแผนการดำเนินงานให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีลูกเสือบริการ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน  เช่น ลูกเสือจราจร ลูกเสือประชาธิปไตย ลูกเสือนักอนุรักษ์ฯลฯ
FacebookTwitterGoogle+Share
Share this Post :

No comments yet.