“หนทางสร้างสุขให้ชีวิต”

images

 

        ได้อ่านความเรื่อง “หนทางสร้างสุขให้ชีวิต” โดย นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ นิตยสาร หมอชาวบ้าน ฉบับ 393 มกราคม 2555 ได้กล่าวถึง “ความสุข” ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราพึงปรารถนากันทุกคน (คงไม่มีใครปฏิเสธ)

 

แต่ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ว่าบุคคลจะเลือกชื่นชมกับความความสุขแบบใด ระหว่าง ความสุขชั่วคราว กับ ความสุขที่แท้จริง
       ความสุขชั่วคราว ได้แก่ อำนาจ เงินตรา และชื่อเสียง เป็นต้น
      ส่วนความสุขที่แท้จริง ได้แก่ ความสงบ ความเบิกบานที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรา เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเราเป็นหลัก ซึ่งคุณหมอ มองว่า เป็นความสุขที่เราสร้างได้เช่นเดียวกัน โดย
    1.  การเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของงาน
    2.  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
    3.  การพัฒนาตนเองท่ามกลางชีวิตและการงาน
      การเป็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของงาน โดยมองได้ว่าการที่คนเรา “คุณค่า” ในตนเอง เป็นการรู้จักเคารพและให้เกียรติตนเอง ซึ่งในทางกลับกันย่อมเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกัน อีกทั้งกิจการวานของเราเองไม่ว่าเป้นเป็นกิจการงาน ภาระงาน ใหญ่โต เล็กน้อยเพียงใด หากเราทำด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง บริสุทธิ์ใจ เป็นที่ยอมรับ ย่อมก่อให้เกิดคุณค่า ในงานที่เราทำทั้งสิ้น

      ดังคำกล่าวที่ว่า “จงอย่าได้พยายามเพียงเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่จงคิดเป็นคนที่มีคุณค่า”(Try not to be a man of success , but a man of value): ไอสไตน์
     การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นกระบวนการฝึกจิตของมนุษย์เราให้ก้าวข้าม “ความเป็นแก่ตัว” อย่างแท้จริง ดังคำกล่าวของพระบิดาที่ว่า
  ในฐานะของลูกพระบิดา รุ่นที่ 32 ผมเองก็ถือเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ
      การพัฒนาตนเองท่ามกลางชีวิตและการงาน เป็นกระบวนการฝึกทบทวนการดำเนินชีวิตของเราให้มี 4 เก่ง “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิดและเก่งดำเนินชีวิต”ซึ่งเราย่อมต้องเรียนรู้ และหมั่นตรวจสอบชีวิตของเราทุกเมื่อ นอกเหนือจากการเรียนรู้ชีวิต และการดำเนินชีวิต การงานของผู้อื่น เพื่อเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในสังคม
    ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการ “สร้างสุขในชีวิต” แก่ตัวเราเอง โดยตัวของเราเอง เพื่อ “สร้างความสุขที่แท้จริง”มิใช่ “ความสุขแบบชั่วคราว”

 

คุณคิดว่าไงครับ???
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเรียนรู้ครับ และอ่านต้นฉบับได้จากที่นี่
FacebookTwitterGoogle+Share
Share this Post :

No comments yet.