ผอ.สพม.17

         รองผอ.สพม.17

         มอบอำนวยการ

         มอบนโยบายและแผน

         มอบบุคคลฯ

         มอบส่งเสริมฯ

         มอบนิเทศและติดตามฯ

         มอบตรวจสอบภายใน

         มอบผอ.โรงเรียน

ปฎิทินการปฏิบัติงาน สพม.17