ผอ.เขต

      มอบรอง ผอ.เขต

      มอบอำนวยการ

      มอบนโยบายและแผน

      มอบบุคคลฯ

      มอบส่งเสริมฯ

      มอบนิเทศและติดตามฯ

      มอบผอ.โรงเรียน

ปฎิทินการปฏิบัติงาน สพม.17